TÁBORY BEZ OBAV

1) Riziko úrazu
Úrazy při pobytu dětí na táboře (stejně jako kdekoliv jinde) nelze bohužel zcela vyloučit, dá se jim ale účinně předcházet. Jednak pečlivou volbou programu (nepřipouštíme bojovky spojené s házením předmětů po soupeřích, šermování klacky, bojovky s rizikem nepřiměřeného fyzického kontaktu soupeřů apod.), jednak neustálou přítomností vedoucího u oddílu v době od budíčku do večerky, a v neposlední řadě i adekvátním působením na děti samotné – nejen vedoucí, ale i děti u nás znají a dodržují pravidlo, že celý oddíl se pohybuje pohromadě a bez vědomí svého vedoucího se nesmějí od oddílu vzdálit. Dodržování zásad bezpečnosti při střelbě ze vzduchovky a podobných aktivitách je – jak asi předpokládáte – samozřejmostí.

2) Zdravotní rizika
Každý vedoucí získá od lékaře či zdravotníka na začátku běhu přehled zdravotních omezení jednotlivých dětí (alergie, dieta, omezení zátěže, povinné léky, příp. psychické problémy apod.), který je povinen bezprostředně nastudovat. Díky tomu může nejen účinně kontrolovat, zda si dítě na marodce vyzvedlo určené léky (zůstávají u lékaře či zdravotníka kvůli kontrole jejich užívání), ale zároveň předchází zdravotním komplikacím, hrozícím při takové aktivitě, kterou má dítě v dané době od lékaře zakázanou (delší běh, opalování, koupání apod.). Stejně tak je vedoucí připraven na alergické komplikace dětí, kterým právě taková reakce hrozí. Jakékoliv zdravotní komplikace dětí hlásí vedoucí bezprostředně lékaři či zdravotníkovi, který je řeší v rámci možností táborové marodky, nebo převozem dítěte k odbornému vyšetření.

3) Riziko dětského kolektivu
Takhle bychom mohli pojmenovat problém, který je všeobecně známý jako tzv. šikana. Zkušený vedoucí snadno pozná dítě, které je možným terčem takového jednání ostatních dětí. Většinou se jedná o dítě, které se od ostatních nějakým způsobem odlišuje – chováním, psychikou, zdravotním stavem, ale třeba i oblékáním apod. Právě včasné odhalení možného rizika je jedním z předpokladů, jak šikaně předejít ještě dřív, než se objeví. Důležitým prvkem v boji proti ní je také schopnost získat si důvěru dětí – jak těch, které jsou potencionálním terčem šikany, tak ostatních, které pak mohou pomoci agresora usměrnit nebo označit. Pečlivé a soustavné sledování nálad a vztahů v dětském kolektivu ze strany vedoucích i vedení tábora je tedy nezbytností!

4) Alkohol, drogy, sex
Tři slova, při kterých asi každému z rodičů zatrne (mě nevyjímaje). Alkohol, drogy a předčasné sexuální aktivity přitom představují větší hrozbu pro děti, které tráví větší část prázdninových dnů doma, bez dozoru rodičů, než pro ty děti, které se účastní pečlivě a zodpovědně připraveného a vedeného dětského tábora, kde právě neustálé vytížení dětí zajímavým programem představuje účinné snížení výše uvedených rizik. Dalším bezpečnostním faktorem je pak soustavná pozornost oddílových vedoucích, kteří jsou právě na tato rizika a rozpoznání jejich příznaků zvláště upozorňováni. Třetím bodem prevence je tu pak opět otevřené jednání s dětmi (v tomto případě především s těmi staršími), diskuse o těchto problémech a vysvětlení všech dopadů takového jednání pro jejich pobyt na táboře (okamžitý odjezd pro hrubé porušení Táborového řádu), pro jejich situaci v rodině (komplexní informace rodičům) a případně i dál (povinnost provozovatele tábora oznámit podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení).

5) Riziko ze strany pedagogických pracovníků
Každoročně se bohužel objevují v médiích informace o obtěžování dětí na táborech ze strany některého z vedoucích. Ačkoliv statistiky vypovídají o mizivém procentu takových selhání bezpečnostních mechanismů, je naprosto pochopitelná obava nás, rodičů, ve chvíli kdy dítě na tábor odjíždí. Nejen pečlivý výběr a reference, nejen nutnost zdravotního potvrzení pro oddílové vedoucí, ale i neustálá kontrola a dohled ze strany vedení tábora a v neposlední řadě otevřená informovanost dětí o možnostech, jak takovou situaci poznat a jak se následně zachovat (důvěra, že když se dítě se svým podezřením nebo nepříjemným pocitem svěří např. hlavnímu vedoucímu, neodejde bez pomoci a okamžitého řešení situace), to všechno jsou účinné zbraně proti sice mizivému, ale velmi nepříjemnému riziku takovéhoto charakteru. Do této kategorie rizik lze zařadit i nepřiměřené fyzické tresty – v případě našich táborů je ovšem vedoucím zakázáno ukládání jakýchkoliv fyzických trestů!

Závěrem
Děkuji Vám, že jste se navzdory obsáhlosti tohoto textu dostali až sem. Svědčí to jistě především o Vašem zájmu o bezproblémový a spokojený pobyt Vašeho dítěte na lyžařském táboře. V tom je náš zájem společný. Protože právě ve chvíli, kdy se dítěti na táboře líbí, kdy je spokojené, kdy respektuje vedoucí nikoliv jako náhradní autoritu delegovanou jejich funkcí, ale jako starší kamarády, se kterými může otevřeně mluvit o řadě věcí a problémů svého věku, tak právě v této chvíli nastává konstelace, kdy často dojde při loučení s táborem i na slzy. A právě ty osobně považuji za nejlepší vizitku práce vedoucích…


Zpět

KONTAKTY

os Dareba
Hory 115
360 01 KARLOVY VARY
IČO : 22708693
info@dareba.cz

DAGMAR HAVELKOVÁ
havelkova@dareba.cz
+420 606 64 94 94